Trường Tiểu học Cẩm Đình
   Ðịa chỉ  :  Xã Cẩm Đình - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3929 257            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoccamdinh/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Văn An
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Hát Môn
   Ðịa chỉ  :  Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 883            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhochatmon/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Hữu Nhân
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Hiệp Thuận
   Ðịa chỉ  :  Xã Hiệp Thuận - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 631            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhochiepthuan/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Kim Thư
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Liên Hiệp
   Ðịa chỉ  :  Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 655             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoclienhiep/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Xuân Hà
   :  01238677128
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Long Xuyên
   Ðịa chỉ  :  Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 598            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoclongxuyen/
   Hiệu trưởng  :  Dương Thị Hương
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Ngọc Tảo
   Ðịa chỉ  :  Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 500             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocngoctao/
   Hiệu trưởng  :  Dương Thị Minh Hải
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Phúc Hòa
   Ðịa chỉ  :  Xã Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3641 447             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocphuchoa/
   Hiệu trưởng  :  Khuất Thị Ngọc
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Phụng Thượng
   Ðịa chỉ  :  Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 633            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocphungthuong/
   Hiệu trưởng  :  Vũ Thị Minh Thu
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Phương Độ
   Ðịa chỉ  :  Xã Phương Độ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3920 254             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocphuongdo/
   Hiệu trưởng  :  Đào Thị Thảo
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Sen Chiểu
   Ðịa chỉ  :  Xã Sen Chiểu - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 654            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocsenchieu/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Hồng Cẩm
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Tam Hiệp
   Ðịa chỉ  :  Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 650             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoctamhiep/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Minh Phương
   :  0945602229
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Tam Thuấn
   Ðịa chỉ  :  Xã Tam Thuấn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 589             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoctamthuan/
   Hiệu trưởng  :  Đỗ Thị Hương
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Tích Giang
   Ðịa chỉ  :  Xã Tích Giang - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 590            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoctichgiang/
   Hiệu trưởng  :  Vũ Thị Dần
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Thanh Đa
   Ðịa chỉ  :  Xã Thanh Đa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 641             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocthanhda/
   Hiệu trưởng  :  Bùi Mỹ Hảo
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Thọ Lộc
   Ðịa chỉ  :  Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 643             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoctholoc/
   Hiệu trưởng  :  Phạm Mạnh Tạo
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Thị Trấn Phúc Thọ
   Ðịa chỉ  :  Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 452            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocphuctho/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Hồng
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Thượng Cốc
   Ðịa chỉ  :  Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 678            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocthuongcoc/
   Hiệu trưởng  :  Phạm Mạnh Tạo
   :  01238677128
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Trạch Mỹ Lộc
   Ðịa chỉ  :  Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 390             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhoctrachmyloc/
   Hiệu trưởng  :  Dương Thị Kim Dung
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Vân Hà
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 623            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocvanha/
   Hiệu trưởng  :  Đào Thị Cẩm Tú
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Vân Nam
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 079            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocvannam/
   Hiệu trưởng  :  Doãn Nguyệt Nga
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Vân Phúc
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 296             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocvanphuc/
   Hiệu trưởng  :  Bùi Thị Kim Thu
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Võng Xuyên A
   Ðịa chỉ  :  Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 564             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocvongxuyena/
   Hiệu trưởng  :  Bùi Thị Ngọc Tú
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Võng Xuyên B
   Ðịa chỉ  :  Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 551             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocvongxuyenb/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Dậu
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Tiểu học Xuân Phú
   Ðịa chỉ  :  Xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 521            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/tieuhocxuanphu/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Hữu Quý
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Cẩm Đình
   Ðịa chỉ  :  Xã Cẩm Đình - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 531             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcscamdinh/
   Hiệu trưởng  :  Kiều Trọng Khiết
   :  01694337117
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :  Nguyễn Tiến Hải
   :  0979026682
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Hát Môn
   Ðịa chỉ  :  Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 733            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcshatmon/
   Hiệu trưởng  :  Hoàng Thị Mai Sinh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :  Nguyễn Thị Hạnh
   :  0909252602
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Hiệp Thuận
   Ðịa chỉ  :  Xã Hiệp Thuận - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 623            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcshiepthuan/
   Hiệu trưởng  :  Trần Huy Hậu
   :  0982388277
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Liên Hiệp
   Ðịa chỉ  :  Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3645 798            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcslienhiep/
   Hiệu trưởng  :  Đỗ Đình Số
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Long Xuyên
   Ðịa chỉ  :  Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 038            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcslongxuyen/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Văn Toán
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Ngọc Tảo
   Ðịa chỉ  :  Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 897            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsngoctao/
   Hiệu trưởng  :  Trần Ngọc Toàn
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Phúc Hòa
   Ðịa chỉ  :  Xã Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 448            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsphuchoa/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Văn Hưởng
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Phụng Thượng
   Ðịa chỉ  :  Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 792            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsphungthuong/
   Hiệu trưởng  :  Cấn Kim Anh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Phương Độ
   Ðịa chỉ  :  Xã Phương Độ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 550            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsphuongdo/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Đức Minh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Sen Chiểu
   Ðịa chỉ  :  Xã Sen Chiểu - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 290            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcssenchieu/
   Hiệu trưởng  :  Lê Thị Văn
   :  0987803435
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Tam Hiệp
   Ðịa chỉ  :  Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 632            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcstamhiep/
   Hiệu trưởng  :  Trần Huy Hiền
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Tam Thuấn
   Ðịa chỉ  :  Xã Tam Thuấn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 635            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcstamthuan/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Ngọc Sinh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Thanh Đa
   Ðịa chỉ  :  Xã Thanh Đa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3648 634            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsthanhda/
   Hiệu trưởng  :  Doãn Văn Yên
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Thị Trấn Phúc Thọ
   Ðịa chỉ  :  Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3640 821            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsphuctho/
   Hiệu trưởng  :  Hoàng Mạnh Cường
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Thọ Lộc
   Ðịa chỉ  :  Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 094            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcstholoc/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Văn Hanh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Thượng Cốc
   Ðịa chỉ  :  Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 387            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsthuongcoc/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Thu Hoài
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Tích Giang
   Ðịa chỉ  :  Xã Tích Giang - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 591            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcstichgiang/
   Hiệu trưởng  :  Đỗ Đức Toàn
   :  0984229880
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :  Nguyễ Thị Huệ
   :  0186666609
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Trạch Mỹ Lộc
   Ðịa chỉ  :  Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3640 820            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcstrachmyloc/
   Hiệu trưởng  :  Khuất Thị Thanh Huyền
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Vân Hà
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 624            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsvanha/
   Hiệu trưởng  :  Doãn Thị Kim Nhiên
   :  0973846587
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Vân Nam
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 038            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsvannam/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Văn Sàng
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Vân Phúc
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 263            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsvanphuc/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Thu Hương
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Võng Xuyên
   Ðịa chỉ  :  Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 389            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsvongxuyen/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Kim Oanh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS Xuân Phú
   Ðịa chỉ  :  Xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 490            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsxuanphu/
   Hiệu trưởng  :  Ngô Minh Dự
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường THCS THCS Võng Xuyên B
   Ðịa chỉ  :  Xã Võng Xuyên- Phúc Thọ -Hà Nội
   Ðiện thoại  :              Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/thcsvongxuyenb/
   Hiệu trưởng  :  Ngô Minh Dự
   :  0912836527
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Cẩm Đình
   Ðịa chỉ  :  Xã Cẩm Đình - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 531            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnoncamdinh/
   Hiệu trưởng  :  Đoàn Thị Hồng
   :   
 CQ  :  043 3848 531      NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Hát Môn
   Ðịa chỉ  :  Xã Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3924 733            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonhatmon/
   Hiệu trưởng  :  Bùi Thu Hương
   :   
 CQ  :  043 3924 733      NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Liên Hiệp
   Ðịa chỉ  :  Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3644 532             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonlienhiep/
   Hiệu trưởng  :  Hoàng Thị Hương
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Hiệp Thuận
   Ðịa chỉ  :  Xã Hiệp Thuận - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3644 542            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonhiepthuan/
   Hiệu trưởng  :  Đỗ Thị Thúy
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Long Xuyên
   Ðịa chỉ  :  Xã Long Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3922 834            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonlongxuyen/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Phúc
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Ngọc Tảo
   Ðịa chỉ  :  Xã Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3226 211            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonngoctao/
   Hiệu trưởng  :  Trần Thị Thu Hương
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Phúc Hòa
   Ðịa chỉ  :  Xã Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3642 301             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonphuchoa/
   Hiệu trưởng  :  Hoàng Thị Lý
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Phụng Thượng
   Ðịa chỉ  :  Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3644 533            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonphungthuong/
   Hiệu trưởng  :  Hoàng Thị Thu Hằng
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Phương Độ
   Ðịa chỉ  :  Xã Phương Độ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3922 740             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonphuongdo/
   Hiệu trưởng  :  Lê Thị Thanh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Sen Chiểu
   Ðịa chỉ  :  Xã Sen Chiểu - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3921 750            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonsenchieu/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Hạnh
   :  0974112879
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Tam Hiệp
   Ðịa chỉ  :  Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3644 279             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnontamhiep/
   Hiệu trưởng  :  Trần Thị Ninh
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Tam Thuấn
   Ðịa chỉ  :  Xã Tam Thuấn - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3646 649            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnontamthuan/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Thanh Huệ
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Tích Giang
   Ðịa chỉ  :  Xã Tích Giang - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3640 368            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnontichgiang/
   Hiệu trưởng  :  Trương Thị Hằng
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Thanh Đa
   Ðịa chỉ  :  Xã Thanh Đa - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3649 841             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonthanhda/
   Hiệu trưởng  :  Đặng Thị Minh Thu
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Thọ Lộc
   Ðịa chỉ  :  Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3640 693            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnontholoc/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Hải
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Thị Trấn Phúc Thọ
   Ðịa chỉ  :  Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3640 866             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonphuctho/
   Hiệu trưởng  :  Đặng Thị Hương Hảo
   :  0977582181
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Thượng Cốc
   Ðịa chỉ  :  Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3922 876            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonthuongcoc/
   Hiệu trưởng  :  Phạm Thị Hiền
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Trạch Mỹ Lộc
   Ðịa chỉ  :  Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3641 985            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnontrachmyloc/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Duyên
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Vân Hà
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Hà - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3926 411             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonvanha/
   Hiệu trưởng  :  Bùi Thị Hải Mơ
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Vân Nam
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3926 336            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonvannam/
   Hiệu trưởng  :  Đào Thị Lợi
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Vân Phúc
   Ðịa chỉ  :  Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3926 352             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonvanphuc/
   Hiệu trưởng  :  Vũ Thị Tuất
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Võng Xuyên A
   Ðịa chỉ  :  Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3848 702            Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonvongxuyena/
   Hiệu trưởng  :  Bùi Thi Tuyết Mai
   :  0979409536
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Võng Xuyên B
   Ðịa chỉ  :  Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3921 756             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonvongxuyenb/
   Hiệu trưởng  :  Hoàng Thi Dung
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Xuân Phú
   Ðịa chỉ  :  Xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội
   Ðiện thoại  :  043 3291 500             Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonxuanphu/
   Hiệu trưởng  :  Đặng Thị Huệ
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR:
 Trường Mầm non Hoa Mai
   Ðịa chỉ  :  Thôn Nam - Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội
   Ðiện thoại  :              Fax:
   Website  :  http://phuctho.edu.vn/mamnonhoamai/
   Hiệu trưởng  :  Nguyễn Thị Tâm
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 1  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   Hiệu phó 2  :   
   :   
 CQ  :        NR:
   CTCР :   
   :   
 CQ  :        NR: