1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ

                  - Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ- huyện Phúc Thọ- Hà Nội
                  - Số điện thoại: 04 33640858
                  - Địa chỉ Email: pgd-phuctho@hanoieedu.vn
                  - Website: phuctho.edu.vn

2. Thông tin lãnh đạo: 
                  a. Trưởng Phòng: 
                           - Họ tên: Kiều Trọng Sỹ
                           - Năm sinh: 1970
                           - Số ĐT: 0979014936
                           - Địa chỉ E-mail: kieutuan-pt@hanoiedu.vn
                   b. Phó trưởng phòng 1:
                           - Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
                           - Năm sinh: 1975
                           - Số điện thoại: 0966251898
                            - Địa chỉ E-mail: ktrongsy-pt@hanoiedu.vn
                   c. Phó trưởng phòng 2:

                           - Họ tên: Nguyễn Thị Phương Lan
                           - Năm sinh: 1976
                           - Số điện thoại: 0987478987
                           - Địa chỉ E-mail: lanntp-pt@hanoiedu.vn