Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 01/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Mục đích chủ yếu của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) nhằm bồi dưỡng ...