Tiết 47- AXETILEN - GV Tăng Thị Hiền trường THCS TAm Hiệp