Tiet 28 trường hợp bằng nhau thứ 3 của hai tam giác (g-c-g)- GV Nguyễn Đình Văn